Стенятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
 
Сокальської районної ради Львівської області с. Стенятин, вул. Центральна, буд. 82

План методичної роботи школи

Картинки по запросу кліпарти на оформлення

Затверджую:   31.08.2019р.

Директор школи:                       /Р.Б. Гесик/

 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН

МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ШКОЛИ НА 2019-2020 РР.

Вступ

Вчитель – представник однієї з найбільш соціально значимих людських професій, праця якого спрямована на розвиток і формування людини.

     Реформування освіти в Україні є частиною процесів оновлення освітніх систем, пов’язаних з визнанням значимості знань як рушія суспільного добробуту та прогресу.  Стає очевидним, що досягнення мети сучасної освіти пов’язане з особистісним потенціалом учителя, його загальною та професійною культурою, без яких неможливе вирішення наявних проблем навчання та виховання відповідно до нових освітніх парадигм . Сучасному учителеві необхідні гнучкість і нестандартність мислення, вміння адаптуватися до швидких змін умов життя. А це можливо лише за умови високого рівня професійної компетентності, наявності розвинених професійних здібностей. У Концепції загальної середньої освіти зазначена необхідність розв'язання проблеми підготовки вчителя, який усвідомлює свою соціальну відповідальність, постійно дбає про своє особистісне і професійне зростання, уміє досягти нових педагогічних цілей.

Перехід школи до нового якісного стану діяльності – режиму розвитку можливе лише за умови підвищення рівня та результативності науково-методичної роботи з педагогічними кадрами. Тому пріоритетними підходами у плануванні методичної роботи школи з підвищення професійної компетентності вчителів слід вважати:           

діяльнісний – організація роботи по залученню всіх педагогів  до активної участі у різних формах методичної роботи;

кооперативний – створення умов для педагогічної взаємодії,  як під час уроку так і  по за ним, не тільки як учителя з учнем, а як особистості з особистістю;

мотиваційно-стимулюючий – спрямований на постійне самовдосконалення та ствердження авторитету вчителя в процесі взаємодії «вчитель - адміністратор» .          

Основна мета роботи з педагогічними кадрами -  розвиток та самовдосконалення професійних компетентностей вчителя, що характеризується відповідним рівнем сформованості у педагогічного працівника професійно необхідних знань та вмінь і спрямоване на постійне підвищення рівня його професійної майстерності, зумовленої високим рівнем його психолого-педагогічної підготовки та здатністю вирішувати педагогічні завдання (навчання, виховання та розвитку школярів).

   Перспективна модель професійно компетентного вчителя школи повинна гармонійно поєднувати інструментальні компоненти (знання, вміння, активність, самостійність, індивідуальність) та професійні якості (тактовність, комунікативність, доброзичливість, емоційна врівноваженість тощо). Крім того, для потенціалу сучасного вчителя характерні:

1.     Високий рівень загального розвитку (розуміння сьогоднішніх соціально-політичних і економічних перетворень, науково-філософський світогляд, глибокі знання, висока загальна професійна культура, соціальна активність, зрілі етичні погляди).

2.      Професійне покликання (любов до дітей, потреба навчати і виховувати, захоплення педагогічною роботою, творче ставлення до роботи, потреба в одержанні знань, у формуванні вмінь і навичок професійної діяльності).

3.      Професійно важливі якості (педагогічні здібності, готовність до особистісно-професійного саморозвитку, гуманістична спрямованість діяльності, вміння швидко орієнтуватися у педагогічній ситуації тощо).

У зв’язку з цим, головним завданням перспективного планування методичної роботи з педагогічними кадрами школи є забезпечення необхідних  умов для  готовності вчителя до інноваційної діяльності та здатності його до самоаналізу.

Головні критерії результативності сформованості  професійної  компетентності та педагогічної майстерності вчителя:

-         підвищення рівня навчальних досягнень учнів з предмета, який викладається

-         позитивна динаміка власного професійного росту педагогічного працівника 

Основні напрямки  методичної роботи з вчителями:

Методологічна та теоретична підготовка вчителя, основу якої повинні складати знання про закони  розвитку природи і суспільства, осмислення програмних положень у галузі розбудови національної освіти.

-         Підготовка вчителя за сучасними ефективними методиками викладання навчального предмета, вивчення нових навчальних програм, підручників, методичних посібників, оволодіння  технікою і методикою використання засобів навчання.

-         Освоєння і практичне використання теоретичних положень класиків світової та вітчизняної дидактики й теорії виховання, методів і прийомів активізації пізнавальної діяльності школярів.

-         Психологічна підготовка, спрямована на розуміння необхідності осмислення наукового впливу на стан навчання й виховання дитячої особистості.

-         Загальнокультурна підготовка, яка  поєднує обізнаність з питань етики та загальну культуру поведінки.

-         Загальнотехнічна підготовка: знання нових інформаційних технологій, програмного педагогічного забезпечення, комп’ютерної техніки, аудіовізуальних засобів.

Основні вимоги до організації методичної роботи з педагогічними кадрами:

·               практична спрямованість;

·               науковість;

·               конкретність;

·               систематичність та системність;

·               оперативність; 

·               оптимальне поєднання різних сучасних форм та   методів роботи.

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН

методичної роботи школи на 2016-2021 рр.

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Організація та координування діяльності методичних структур

1

Організація роботи методичної ради, ШМО

До 15 вересня

Кузьма О.Є.

Янчук Н.І.

керівники методичних структур

2

Видання наказів:

-  Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами

 

 

До 10 вересня

 

 

 

Янчук Н.І.

 

3

Проведення засідань методичної ради

за окремим планом

Протягом року

Янчук Н.І.

4

Проведення творчих звітів ШМО:

-       вчителів суспільно-гуманітарного циклу

-       вчителів початкових класів

-       класних керівників 1-11 класів

-       Клубу творчих педагогів

 

2017/18 н.р.

2018/19 н.р.

2018/19 н.р.

2019/20 н.р.

 

Пухевич Н.С.

Віра З.І.

Дзядик О.М.

Пухевич Н.С.

 

5

Участь у районних семінарах – практикумах та методичних заходах

За графіком РМК

Гесик Р.Б.

Янчук Н.І.

Навчально-методичне та інформаційно-нормативне забезпечення освітнього процесу

1

Поповнення  папок інформаційно-нормативного та навчально-методичного забезпечення з викладання предметів

Постійно

Гесик Р.Б.

Янчук Н.І.

2

Створення банку електронних презентацій  «На допомогу вчителю»

2018/19 н.р.

Янчук Н.І.

Павкович І.І.

 

3

Створення інформаційно-методичної папки-портфоліо «Варіативний модуль: факультативи, курси за вибором з предметів  гуманітарного циклу»

2018/19 н.р.

Янчук Н.І.

Педа М.Б.

4

Створення інформаційно-методичної папки-портфоліо «Тестовий контроль навчальних досягнень учнів у підготовці до ДПА та ЗНО»

2018/19 н.р.

Гесик Р.Б.

Янчук Н.І.

5

Створення інформаційно-методичної папки-портфоліо «Початкова школа:впровадження ІКТ»

2019/20 н.р.

Вчителі початкових класів

6

Поповнення картотеки нормативних та інструктивно-методичних документів, друкованої продукції, періодичної преси

Постійно

Янчук Н.І.

шкільний бібліотекар

7

Проведення інструктивно-методичних нарад

За окремим планом

Янчук Н.І.

 

Формування методичної культури педагогічних працівників

 

1

Організація роботи та проведення психолого-педагогічного семінару

2016-21рр.

За окремим планом

Янчук Н.І.

2

Організація предметних тематичних тижнів, тижнів співдружності сім ї та школи, тижнів педагогічної майстерності, взаємовідвідування уроків

2016-21рр.

За окремим планом

Янчук Н.І. керівники методичних структур

4

Проведення педагогічних читань

 

2016-21рр.

За окремим планом

Кузьма О.Є.

Янчук Н.І.

Педа М.Б.

5

Проведення методичних виставок та творчих звітів вчителів

2016-21рр.

За окремим планом

Кузьма О.Є.

Янчук Н.І.

керівники методичних структур

 

Інноваційна діяльність

1

Організація роботи «Освіта для сталого розвитку» в навчальному закладі

2016-21рр.

Гесик Р.Б.

Педа М.Б.

2

Проведення заходів з реалізації діючої методичної проблеми школи:

-  Проект «Портфоліо вчителя»

-  Проект «Проект молодого вчителя»

-  Проект «Портфоліо школи»

-  Впровадження тематичних та предметних учнівських портфоліо

-  Педагогічна рада у формі науково-методичної конференції як підсумок роботи над науково-методичною темою

 

 

 

Директор школи, ЗД з НВР,

Керівники методичних структур, вчителі, учні

 

 

 

3

Проведення діагностики та обґрунтування вибору нової методичної проблеми.

Планування етапів її реалізації

2020-21 н.р.

Кузьма О.Є.

 члени методичної ради

Моніторингова діяльність

1

Організація та проведення моніторингу якості навчально-виховного процесу

 

згідно перспективного плану роботи школи

Гесик Р.Б.

Янчук Н.І.

 керівники ШМО

2

Організація та проведення тематичних перевірок з ефективності методичного супроводу викладання окремих дисциплін

Згідно перспективного плану школи

Гесик Р.Б.

Янчук Н.І.

 керівники ШМО

3

Аналіз результатів ДПА та ЗНО учнів школи

Щорічно

Гесик Р.Б.

Янчук Н.І.

 керівники ШМО

4

Вивчення системи роботи вчителів

Згідно перспективного плану школи

Гесик Р.Б.

Янчук Н.І.

керівники ШМО

Вивчення й впровадження передового педагогічного досвіду

 

1

Поповнення матеріалів персональних папок-портфоліо з досвіду

Постійно

Вчителі школи

2

Випуск методичного бюлетеня

1раз на 2 місяці

Янчук Н.І.

 

Методичний супровід становлення малодосвідчених вчителів

 

1

Організація наставництва та роботи

Школи молодого вчителя

За окремим планом

Янчук Н.І.

2

Поповнення інформаційного банку матеріалів «Поради наставників»

Постійно

Кузьма О.Є.

3

Впровадження портфоліо молодого вчителя

2016-2021рр.

Кузьма О.Є.,

Молоді вчителі

Організація підвищення кваліфікації   та проведення атестації педпрацівників

 

1

Планування курсового підвищення квалі-фікації педпрацівників на поточний рік

Щорічно березень

Кузьма О.Є.

 

2

Створення та поповнення папки «На допомогу вчителю, що атесується»

Постійно

Кузьма О.Є.

 

3

Проведення інструктивно-методичних нарад з вчителями, що атестуються

За окремим планом

Кузьма О.Є.

 

4

Проведення консультацій, надання адресної методичної допомоги

За потребою

Кузьма О.Є.

 

5

Вивчення освітньо-кваліфікаційного рівня педагогічної діяльності вчителів

За окремим планом

Члени атестаційної комісії

6

Проведення засідань атестаційної комісії

За окремим планом

Гесик Р.Б.

7

Організація методичної виставки та творчих звітів вчителів, що атестуються

2016-21р.р., березень

Кузьма О.Є.

 

Організація та координування роботи з обдарованими дітьми

 

1

Організація роботи з обдарованими учнями у поточному навчальному році

вересень

Педа М.Б.

Вчителі - предметники

2

Організація шкільних етапів та участь в районних, обласних Всеукраїнських та міжнародних етапах конкурсів, олімпіад, турнірів, змагань тощо

Протягом року

Педа М.Б.

Організація участі в конкурсі «Учитель року» та конкурсах  фахової майстерності

 

1

Організація участі вчителів школи в районному етапі конкурсу «Вчитель року»

Щороку, згідно номінацій

янчук Н.І.

 

2

Організація участі вчителів школи у інших фахових конкурсах

Протягом року

Янчук Н.І.

Видавнича діяльність

 

1

Надання консультацій та сприяння у публікації розробок вчителів школи у фахових виданнях та на освітніх сайтах

постійно

Педа М.Б.

Янчук Н.І.

 

2

Публікація результатів роботи педагогічного колективу школи над реалізацією методичної проблемної теми

2020-2021н.р.

Янчук Н.І.

 

 

Директор школи:                              /Р.Б. Гесик/

 

Робота педагогічного колективу над впровадженням у навчально - виховний процес проблеми роботи закладу на 2016-2021 н.р.

Обгрунтування моделі методичної проблеми

«Використання інноваційних технологій в навчально-виховному процесі як один із шляхів підвищення його ефективності»

 

Хто володіє інформацією, той володіє світом ( Уїнстон Черчіль)

•         Потужний потік нової інформації, застосування комп'ютерів  і комп'ютерних технологій в побуті потребує нових відповідних підходів у навчанні і  вихованні учнів в школі.

•         В школі сьогодні, з огляду на сучасні реалії, вчитель повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації.

Навіщо це потрібно?

•         Це потрібно, перш за все дитині, мозок якої налаштований на отримання знань у формі розважальних програм по телебаченню і набагато легше сприйме запропоновану на уроці інформацію за допомогою медіа засобів.

В цьому нам допоможуть різноманітні технології навчання

•         Комп'ютер дасть вчителю нові можливості, дозволяючи разом з учнем отримувати задоволення від захопливого процесу пізнання за допомогою новітніх технологій, дозволить зануритися в яскравий барвистий світ. Такі заняття будуть викликати у дітей емоційний підйом.

•         Застосування на уроці комп'ютерних тестів і діагностичних комплексів дозволить вчителю за короткий час отримувати об'єктивну картину рівня засвоєння матеріалу, що вивчається у всіх учнів і своєчасно його скоректувати. При цьому є можливість вибору рівня складності завдання для конкретного учня.

•         Для учня важливо те, що відразу після виконання тесту (коли ця інформація ще не втратила свою актуальність) він отримує об'єктивний результат із зазначенням помилок, що неможливо, наприклад, при усному опитуванні.

                               

Мета роботи  над  даною проблемою - інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння, глибину та якість засвоєння учнями величезних масивів знань навчального матеріалу.

Основні завдання :

1. Інтенсифікувати освітній процес.

2. Здійснити реальну індивідуалізацію та диференціацію навчання.

3. Збільшити швидкість сприйняття, розуміння, глибину та якість засвоєння учнями величезних масивів знань навчального матеріалу.

4. Підвищити мотивацію та пізнавальну активність учнів за рахунок наочності, урізноманітнення форм роботи, можливості включення ігрових моментів.

5. Навчити вчителів за короткий час отримувати об'єктивну картину рівня засвоєння навчального матеріалу, що вивчається всіма учнями і своєчасно його корегувати.

Ми повинні

n  навчити кожну дитину за короткий проміжок часу освоювати, перетворювати і використовувати в практичній діяльності великі масиви інформації;

n  організацію процесу навчання таким чином, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працювала на уроці, бачила плоди своєї праці і могла їх оцінити;

n  індивідуалізацію навчання;

n  інтенсифікувати  самостійну  роботу  учнів;

n  зростання обсягу виконаних на уроці завдань;

n  розширення, застосування, використання та сприймання інформаційних потоків при використанні Internet;

n  підвищення мотивації та пізнавальної активності учнів за рахунок різноманітності форм роботи, можливості включення ігрових моментів;

n  зробити процес навчання мобільним,  диференційованим та індивідуальним.

Уроку притаманне

    1. Використання принципу адаптивності:

● пристосування комп'ютера до індивідуальних особливостей дитини.

   2.Керованість:

●  у будь-який момент можлива корекція вчителем процесу навчання.

   3. Інтерактивність і діалоговий характер навчання.

   4.Здатність ІКТ "відгукуватися" на дії учня і вчителя та  "вступати" з ними в діалог, що і становить головну особливість методик комп'ютерного навчання.

 5. Використання комп’ютера  на всіх етапах навчальної

діяльності, як при підготовці уроку, так і в процесі:

    ●  пояснення  нового матеріалу;

    ● закріплення;

    ● повторення;

    ● контролю.

Робота над методичною проблемою чітко простежується з діяльністю:

·        педагогічної ради

·        методичної ради

·        психолого – педагогічного семінару

·        методичних об»єднань

·        інформаційно – методичних нарад

·        оперативних нарад

·        самоосвіти

Застосування нових інноваційних технологій :

·        Високий рівень мотивації  учнів

·        Наявність достатньої матеріально-технічної бази

·        Добре організований навчальний процес

·        Співробітництво учнів і вчителів

Вимоги до навчального процесу:

·        Урахування інноваційно-потребнісних особливостей кожного учня

·        Звернення до суб'єктного досвіду учня

·        Психологізація навчання

·        Індивідуалізація навчання

·        Функція вчителя – консультант, порадник

·        Співробітництво  учня й учителя

·        Створення умов для активності  й самостійності

·        Створення атмосфери доброзичливості, відкритості, довірчості

Очікувані результати роботи над  методичною проблемою :

1.       Опанування та системне використання в навчально – виховному процесі педагогічними працівниками, учнями та дирекцією школи сучасних інноваційних  технологій.

2.       Використання під час реалізації навчальних програм педагогічних програмних засобів, мультимедійних посібників та пристроїв на переважній більшості уроків  з усіх предметів

3.       Системне комп’ютерне тестування для отримання об'єктивної картини рівня засвоєння навчального матеріалу, що вивчається всіма учнями, а також вивільнення часу на  корекцію знань учнів та своєчасне її проведення;

4.       Збільшення швидкості сприйняття, розуміння та глибини засвоєння великих масивів знань учнями;

5.       Використання в навчально–виховному процесі  електронних текстів художніх творів, електронних версій підручників та книг;

6.       Викладення на сайті школи методичних розробок вчителів, опорних конспектів та засобів перевірки знань учнів;

7.       Підвищення мотивації та пізнавальної активності учнів за рахунок мультимедійної наочності;

8.       Досягнення реальної індивідуалізації та диференціації навчання учнів;

9.       Покращення якості навчально-виховного процесу шляхом поєднання різних форм роботи з учнями.

Перспективи розвитку:

·        Створення сайту навчального закладу

·        Дистанційна самоосвіта вчителів

·        Створення профорієнтаційного порталу

·        Створення віртуального методичного об»єднання

 

«Урок – це дзеркало загальної і педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його світогляду, ерудиції»
                 В.О.Сухомлинський

План реалізації методичної проблеми школи

«Використання інноваційних технологій в навчально-виховному процесі як один із шляхів підвищення його ефективності»

Етап

Зміст роботи

Термін

Очікуваний результат

 

Діагностичний етап

 

·         психологічне,

·         організаційне,

·         науково-методичне і матеріально-технічне забезпечення,

·         опанування  вчителями  школи  комп’ютерною  грамотністю,

·        оснащення  стаціонарних   кабінетів  для  проведення уроків, виховних заходів.  

  2016 –

  2017

 

·         актуальне вивчення проблеми;

·         виступи на пед.раді;

·         розпочати створення портфоліо  вчителів;

 

        

Теоретичне обґрунтування проблеми

 

 

·         вивчення теорії проблеми на засіданнях МР, ШМО, , шляхом самоосвіти

·         організація диспутів, круглих столів

·        проведення психолого-педагогічного семінару з вивчення проблеми

2017 -

  2018

·         накопичення теоретичних знань

·         підготовка до практичної діяльності

·          розробки уроків

·        взаємовідвідування уроків, виховних заходів

·         продовжити створення портфоліо

·         Опанування ІКТ

85 %

Практичне дослідження проблеми

 

 

·         проведення тематичних  семінарів-практикумів, тренінгів

·         проведення методичних днів, тижнів, декад

·         створення  розробок                                методичного супроводу реалізації ІКТ 

·        корекція діяльності вчителів, що мають проблеми в опануванні технології

2018-

   2019

·         удосконалення методичної бази та НМЗ предметів

·         розробки уроків

виховних заходів з використанням ІКТ

·         матеріали тематичних семінарів – практикумів, тренінгів

 

 

Практичне дослідження проблеми

 

 

 

·         всебічне застосування ІКТ в  НВП

 

2019-

   2020

·         формування передового педа-гогічного досвіду

·         підвищення якості НВП  та участі учнів в конкурсах і олімпіадах

·        висвітлення результатів досвіду в ЗМІ

Підведення підсумків роботи над проблемою

·        систематизація матеріалу з проблеми, узагальнення та пропаганда досвіду

·        оцінювання результатів

·        відкриті уроки та заходи

·        творчі звіти

2020-

   2021

·        видання методичних посібників, публікації в пресі

·        видання збірок

( дисків)

 


Директор школи                           /Р.Б. Гесик/