Стенятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
 
Сокальської районної ради Львівської області с. Стенятин, вул. Центральна, буд. 82

План роботи методичної ради

Картинки по запросу кліпарти на оформлення

Затверджую:  31.08.2019р.

Директор школи:                               /Р.Б. Гесик/

 

ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ШКОЛИ
на 2016 - 2021 н.р.
                                                                             ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН

МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ШКОЛИ НА 2016-2021 РР.

Вступ

Вчитель – представник однієї з найбільш соціально значимих людських професій, праця якого спрямована на розвиток і формування людини.

     Реформування освіти в Україні є частиною процесів оновлення освітніх систем, пов’язаних з визнанням значимості знань як рушія суспільного добробуту та прогресу.  Стає очевидним, що досягнення мети сучасної освіти пов’язане з особистісним потенціалом учителя, його загальною та професійною культурою, без яких неможливе вирішення наявних проблем навчання та виховання відповідно до нових освітніх парадигм . Сучасному учителеві необхідні гнучкість і нестандартність мислення, вміння адаптуватися до швидких змін умов життя. А це можливо лише за умови високого рівня професійної компетентності, наявності розвинених професійних здібностей. У Концепції загальної середньої освіти зазначена необхідність розв'язання проблеми підготовки вчителя, який усвідомлює свою соціальну відповідальність, постійно дбає про своє особистісне і професійне зростання, уміє досягти нових педагогічних цілей.

Перехід школи до нового якісного стану діяльності – режиму розвитку можливе лише за умови підвищення рівня та результативності науково-методичної роботи з педагогічними кадрами. Тому пріоритетними підходами у плануванні методичної роботи школи з підвищення професійної компетентності вчителів слід вважати:           

діяльнісний – організація роботи по залученню всіх педагогів  до активної участі у різних формах методичної роботи;

кооперативний – створення умов для педагогічної взаємодії,  як під час уроку так і  по за ним, не тільки як учителя з учнем, а як особистості з особистістю;

мотиваційно-стимулюючий – спрямований на постійне самовдосконалення та ствердження авторитету вчителя в процесі взаємодії «вчитель - адміністратор» .          

Основна мета роботи з педагогічними кадрами -  розвиток та самовдосконалення професійних компетентностей вчителя, що характеризується відповідним рівнем сформованості у педагогічного працівника професійно необхідних знань та вмінь і спрямоване на постійне підвищення рівня його професійної майстерності, зумовленої високим рівнем його психолого-педагогічної підготовки та здатністю вирішувати педагогічні завдання (навчання, виховання та розвитку школярів).

   Перспективна модель професійно компетентного вчителя школи повинна гармонійно поєднувати інструментальні компоненти (знання, вміння, активність, самостійність, індивідуальність) та професійні якості (тактовність, комунікативність, доброзичливість, емоційна врівноваженість тощо). Крім того, для потенціалу сучасного вчителя характерні:

1.     Високий рівень загального розвитку (розуміння сьогоднішніх соціально-політичних і економічних перетворень, науково-філософський світогляд, глибокі знання, висока загальна професійна культура, соціальна активність, зрілі етичні погляди).

2.      Професійне покликання (любов до дітей, потреба навчати і виховувати, захоплення педагогічною роботою, творче ставлення до роботи, потреба в одержанні знань, у формуванні вмінь і навичок професійної діяльності).

3.      Професійно важливі якості (педагогічні здібності, готовність до особистісно-професійного саморозвитку, гуманістична спрямованість діяльності, вміння швидко орієнтуватися у педагогічній ситуації тощо).

У зв’язку з цим, головним завданням перспективного планування методичної роботи з педагогічними кадрами школи є забезпечення необхідних  умов для  готовності вчителя до інноваційної діяльності та здатності його до самоаналізу.

Головні критерії результативності сформованості  професійної  компетентності та педагогічної майстерності вчителя:

-         підвищення рівня навчальних досягнень учнів з предмета, який викладається

-         позитивна динаміка власного професійного росту педагогічного працівника 

Основні напрямки  методичної роботи з вчителями:

Методологічна та теоретична підготовка вчителя, основу якої повинні складати знання про закони  розвитку природи і суспільства, осмислення програмних положень у галузі розбудови національної освіти.

-         Підготовка вчителя за сучасними ефективними методиками викладання навчального предмета, вивчення нових навчальних програм, підручників, методичних посібників, оволодіння  технікою і методикою використання засобів навчання.

-         Освоєння і практичне використання теоретичних положень класиків світової та вітчизняної дидактики й теорії виховання, методів і прийомів активізації пізнавальної діяльності школярів.

-         Психологічна підготовка, спрямована на розуміння необхідності осмислення наукового впливу на стан навчання й виховання дитячої особистості.

-         Загальнокультурна підготовка, яка  поєднує обізнаність з питань етики та загальну культуру поведінки.

-         Загальнотехнічна підготовка: знання нових інформаційних технологій, програмного педагогічного забезпечення, комп’ютерної техніки, аудіовізуальних засобів.

Основні вимоги до організації методичної роботи з педагогічними кадрами:

·               практична спрямованість;

·               науковість;

·               конкретність;

·               систематичність та системність;

·               оперативність; 

·               оптимальне поєднання різних сучасних форм та   методів роботи.

Перспективний план методичної роботи школи на 2016-2021 рр.

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Організація та координування діяльності методичних структур

1

Організація роботи методичної ради, ШМО

До 15 вересня

Кузьма О.Є. керівники методичних структур

2

Видання наказів:

-  Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами

 

 

До 30 вересня

 

 

 

Кузьма О.Є.

 

3

Проведення засідань методичної ради

за окремим планом

Протягом року

Кузьма О.Є.

4

Проведення творчих звітів ШМО:

-       вчителів суспільно-гуманітарного циклу

-       вчителів початкових класів

-       класних керівників 1-11 класів

-       Клубу творчих педагогів

 

2016/17 н.р.

2017/18 н.р.

2018/19 н.р.

2019/20 н.р.

 

Пухевич Н.С.

Віра З.І.

Сологуб Г.О.

Пухевич Н.С.

 

5

Участь у районних семінарах – практикумах та методичних заходах

За графіком РМК

Гесик Р.Б.

Кузьма О.Є.

Навчально-методичне та інформаційно-нормативне забезпечення освітнього процесу

1

Поповнення  папок інформаційно-нормативного та навчально-методичного забезпечення з викладання предметів

Постійно

Гесик Р.Б.

Кузьма О.Є.

2

Створення банку електронних презентацій  «На допомогу вчителю»

2016/17 н.р.

Кузьма О.Є.

Павкович І.І.

3

Створення інформаційно-методичної папки-портфоліо «Варіативний модуль: факультативи, курси за вибором з предметів  гуманітарного циклу»

2017/18 н.р.

Кузьма О.Є.

Педа М.Б.

4

Створення інформаційно-методичної папки-портфоліо «Тестовий контроль навчальних досягнень учнів у підготовці до ДПА та ЗНО»

2018/19 н.р.

Гесик Р.Б.

Кузьма О.Є.

5

Створення інформаційно-методичної папки-портфоліо «Початкова школа:впровадження ІКТ»

2019/20 н.р.

Вчителі початкових класів

6

Поповнення картотеки нормативних та інструктивно-методичних документів, друкованої продукції, періодичної преси

Постійно

Кузьма О.Є.,

шкільний бібліотекар

7

Проведення інструктивно-методичних нарад

За окремим планом

Кузьма О.Є.

 

Формування методичної культури педагогічних працівників

 

1

Організація роботи та проведення психолого-педагогічного семінару

2016-21рр.

За окремим планом

Кузьма О.Є.

2

Організація предметних тематичних тижнів, тижнів співдружності сім ї та школи, тижнів педагогічної майстерності, взаємовідвідування уроків

2016-21рр.

За окремим планом

Кузьма О.Є. керівники методичних структур

4

Проведення педагогічних читань

 

2016-21рр.

За окремим планом

Кузьма О.Є.

Педа М.Б.

5

Проведення методичних виставок та творчих звітів вчителів

2016-21рр.

За окремим планом

Кузьма О.Є. керівники методичних структур

 

Інноваційна діяльність

1

Організація роботи «Освіта для сталого розвитку» в навчальному закладі

2016-21рр.

Гесик Р.Б.

Педа М.Б.

2

Проведення заходів з реалізації діючої методичної проблеми школи:

-  Проект «Портфоліо вчителя»

-  Проект «Проект молодого вчителя»

-  Проект «Портфоліо школи»

-  Впровадження тематичних та предметних учнівських портфоліо

-  Педагогічна рада у формі науково-методичної конференції як підсумок роботи над науково-методичною темою

 

 

 

Директор школи, ЗД з НВР,

Керівники методичних структур, вчителі, учні

 

 

 

3

Проведення діагностики та обґрунтування вибору нової методичної проблеми.

Планування етапів її реалізації

2020-21 н.р.

Кузьма О.Є.

 члени методичної ради

Моніторингова діяльність

1

Організація та проведення моніторингу якості навчально-виховного процесу

 

згідно перспективного плану роботи школи

Гесик Р.Б.

Кузьма О.Є. керівники ШМО

2

Організація та проведення тематичних перевірок з ефективності методичного супроводу викладання окремих дисциплін

Згідно перспективного плану школи

Гесик Р.Б.

Кузьма О.Є. керівники ШМО

3

Аналіз результатів ДПА та ЗНО учнів школи

Щорічно

Гесик Р.Б.

Кузьма О.Є.

 керівники ШМО

4

Вивчення системи роботи вчителів

Згідно перспективного плану школи

Гесик Р.Б.

Кузьма О.Є. керівники ШМО

Вивчення й впровадження передового педагогічного досвіду

 

1

Поповнення матеріалів персональних папок-портфоліо з досвіду

Постійно

Вчителі школи

2

Випуск методичного бюлетеня

1раз на 2 місяці

Кузьма О.Є.

 

Методичний супровід становлення малодосвідчених вчителів

 

1

Організація наставництва та роботи

Школи молодого вчителя

За окремим планом

Кузьма О.Є.

2

Поповнення інформаційного банку матеріалів «Поради наставників»

Постійно

Кузьма О.Є.

3

Впровадження портфоліо молодого вчителя

2016-2021рр.

Кузьма О.Є.,

Молоді вчителі

Організація підвищення кваліфікації   та проведення атестації педпрацівників

 

1

Планування курсового підвищення квалі-фікації педпрацівників на поточний рік

Щорічно березень

Кузьма О.Є.

 

2

Створення та поповнення папки «На допомогу вчителю, що атесується»

Постійно

Кузьма О.Є.

 

3

Проведення інструктивно-методичних нарад з вчителями, що атестуються

За окремим планом

Кузьма О.Є.

 

4

Проведення консультацій, надання адресної методичної допомоги

За потребою

Кузьма О.Є.

 

5

Вивчення освітньо-кваліфікаційного рівня педагогічної діяльності вчителів

За окремим планом

Члени атестаційної комісії

6

Проведення засідань атестаційної комісії

За окремим планом

Гесик Р.Б.

7

Організація методичної виставки та творчих звітів вчителів, що атестуються

2016-21р.р., березень

Кузьма О.Є.

 

Організація та координування роботи з обдарованими дітьми

 

1

Організація роботи з обдарованими учнями у поточному навчальному році

вересень

Педа М.Б.

Вчителі - предметники

2

Організація шкільних етапів та участь в районних, обласних Всеукраїнських та міжнародних етапах конкурсів, олімпіад, турнірів, змагань тощо

Протягом року

Педа М.Б.

Організація участі в конкурсі «Учитель року» та конкурсах  фахової майстерності

 

1

Організація участі вчителів школи в районному етапі конкурсу «Вчитель року»

Щороку, згідно номінацій

Кузьма О.Є.

 

2

Організація участі вчителів школи у інших фахових конкурсах

Протягом року

Кузьма О.Є.

 

Видавнича діяльність

 

1

Надання консультацій та сприяння у публікації розробок вчителів школи у фахових виданнях та на освітніх сайтах

постійно

Педа М.Б.

Кузьма О.Є.

 

2

Публікація результатів роботи педагогічного колективу школи над реалізацією методичної проблемної теми

2020-2021н.р.

Кузьма О.Є.

 

 

   ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ШКОЛИ на 2019-2020 н.р.

 

п/п

Зміст роботи

Дата

Відповідальний

 

Перше засідання

08.09.2019 р

 

1.

Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік.

Затвердження планів роботи МО на 2019-2020 н.р.

Затвердження структури методичної роботи навчального закладу

 

Кузьма О.Є.

Кер. ШМО

2.

 Обговорення заходів щодо національно – патріотичного виховання учнівської молоді

 

Педа М.Б.

 

3.

Ознайомлення з програмами для гурткової роботи в навчальному закладі в 2019/2020 н. р. Адаптування їх до умов навчального закладу

 

Кузьма О.Є.

Педа М.Б.

 

 

Друге засідання

04.12.2019 р

 

1.

Результати участі педагогічних працівників навчального закладу в заочному етапі районного конкурсу «Вчитель року»

 

Кузьма О.Є.

 

2.

Підготовка до проведення педагогічних читань

 

Члени МР

3.

Звіт про роботу МО класних керівників

 

Дзядик О.М.

 

Третє засідання

23.02.2019 р

 

1.

Підготовка до проведення педагогічних читань:

Роль інформаційно-комунікаційних технологій у підвищенні професійної майстерності вчителя

 

Члени МР

2.

Представлення  інформаційної папки «На допомогу автору»

 

Кузьма О.Є.

 

3.

Підсумки курсової перепідготовки та атестації педагогічних працівників у 2019/2020 н.р.

 

Кузьма О.Є.

 

 

Четверте засідання

10.05.2020 р

 

1.

Представлення папки електронних презентацій  «На допомогу вчителю»

 

Кузьма О.Є.

 

2.

Погодження  атестаційних матеріалів для ДПА учнів школи

 

Члени МР

3.

Круглий стіл: «Організація методичної роботи в 2019/2020 н.р. Пропозиції та зауваження.

 

Члени МР

 

 

 

 

Затверджую

Директор школи:                                /Р.Б. Гесик/

Методична робота Стенятинської ЗШ І-ІІІ ступенівна 2019-2020 навчальний рік

 

п.п.

Зміст  заходів

Строки         виконання

Відповідальні

за

виконання

Відмітка  про виконання

1

2

3

4

5

 1.  

Підготувати наказ «Про організацію методичної роботи в школі». Затвердити структуру методичної роботи.

До 10.09.2019

Кузьма О.Є.

 

 

 1. .

Провести інструктивно-методичні наради для класних керівників з питань:

 • методика проведення першого уроку;
 • єдині вимоги до учнів;
 • планування виховної роботи в класі;
 • ведення шкільної документації.

26.08.2019

Гесик Р.Б.

Кузьма О.Є.

Педа М.Б.

Дзядик О.М.

 

 1.  

Скласти графік проведення предметних тижнів, місячників.

До 10.09.2019

Кузьма О.Є.

 

 

 1.  

Затвердження завдань шкільного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін

До

01.10.19

Гесик Р.Б.

 

 

 1.  

Ознайомлення з новинками методичної літератури

Постійно

Кузьма О.Є.

Педа М.Б.

 

 1.  

Проведення  індивідуальних  бесід  з  вчителями  з  питань  самоосвіти.

Постійно

Гесик Р.Б.

Кузьма О.Є.

Педа М.Б.

 

 1. 2

Спланувати роботу психолого-педагогічного семінару, його завданням вважати напрацювання методик психолого-педагогічного супроводу саморозвитку особистості учня, вчителя.

До

20.09.2019

Кузьма О.Є.

Гесик Р.Б.

 

 

 1.  

Спланувати роботу  методичних об’єднань:

- МО вчителів початкових класів;

- МО класних керівників 1 -11 класів;

- МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу;

- МО «Клуб творчих педагогів»

До 01.09.2019

Голови МО

 

 1.  

Районні  предметні  олімпіади.

Згідно графіка

Гесик Р.Б.

Кузьма О.Є.

 

 1.  

Скласти план роботи методичної ради

(за окремим планом)

До 10.09.19

Кузьма О.Є.

 

 

 1.  

Організувати взаємовідвідування уроків учителями.

Протягом року

Члени МО

 

 1. 4

Вивчити, узагальнити досвід роботи вчителів, які атестуються.

Листопад - лютий

Гесик Р.Б.

Кузьма О.Є.

 

 1.  

Проводити оперативні, організаційні, методичні, інструктивно-методичні наради, огляд періодичної преси, інформаційних збірників МОН України.

Постійно

Гесик Р.Б.

Кузьма О.Є.

Педа М.Б.

 

 

 1.  

Підведення  підсумків  участі  учнів  у районних   предметних  олімпіадах  (наказ).

Грудень

Гесик Р.Б.

Кузьма О.Є.

 

 1.  

Створення банку електронних презентацій  «На допомогу вчителю»

Січень – лютий

Гесик Р.Б.

Кузьма О.Є.

Педа М.Б.

 

 1.  

Провести педагогічні читання:

 • Роль інформаційно-комунікаційних технологій у підвищенні професійної майстерності вчителя

грудень

Гесик Р.Б.

Педа М.Б.

 

 

 1.  

Направити на проходження курcів підвищення кваліфікації педпрацівників школи (за планом).

Протягом

року

Гесик Р.Б.

 

 

 1.  

Поновити зміст матеріалів методичного кабінету школи, продовжити роботу по обладнанню методичного кабінету.

Протягом

року

 

Кузьма О.Є.

Педа М.Б.

 

 

  21

Продовжити роботу по створенню

 • комп’ютерної інформативної системи в школи:
 • загальна інформація про школу;
 • інформація про результативність навчального процесу;
 • інформація про роботу гуртків та секцій;
 • відомості про додаткові курси та факультативи.

 

Протягом

року

Кузьма О.Є.

Педа М.Б.

 

 

  22

Заходи на виконання Концепції державної мовної політики на

 • Тиждень української писемності та мови.
 • Міжнародний день рідної мови.
 • Міжнародний конкурс з української мови  ім. П. Яцика”.
 • Проводити інформаційно-просвітницьку та роз’яснювальну роботу серед учнів, батьків, громадськості щодо законодавчої та нормативно-правової бази про статус державної  мови

 

 

 

Листопад

 

07.11.19

 

21 лютого

 

Листопад

 

Протягом року

 

 

 

 23

Проводити методичні оперативки «Увага! Цікавий досвід у наших колег», використовуючи  матеріали сайтів

Протягом  року

Кузьма О.Є.

 

 

 24

Робота з діагностичною  картою по питанню планування  методичної роботи на 2019 – 2020 н. р.

Травень

2020

Кузьма О.Є.

 

 

 25

Участь вчителів школи у роботі районних методичних об'єднань

Серпень

Кузьма О.Є.

 

 

 26

Співбесіда з  класними керівниками  щодо   вимог до оформлення особових справ учнів.

Серпень

Кузьма О.Є.

 

 

 27

Вивчення побажань учнів та батьків щодо впровадження курсів за вибором

Травень

Кузьма О.Є.

 

 

 28

Методичний моніторинг державних підсумкових атестацій учнів  4, 9, 11  класів

Травень - червень

Гесик Р.Б.

Кузьма О.Є.