ВУЗ ШАГ
 
Стенятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
 
Сокальської районної ради Львівської області с. Стенятин, вул. Центральна, буд. 82

Положення про методичне об"єднання

Положення про методичне об'єднання вчителів

 

 

1. Загальні положення

 

За наявності в освітній установі більше 2 вчителів, що працюють по одній і тій же спеціальності, або більше трьох вчителів, що працюють по одному циклу предметів, створюється МО вчителів, які вдосконалюють свою методичну і професійну майстерність, організують взаємодопомогу для забезпечення сучасних вимог до навчання і виховання молоді, забезпечують творчі ініціативи, розробляють сучасні вимоги до навчання і виховання молоді.

 

2. Завдання МО 

 

В роботі МО вчителів в різних видах діяльності передбачається вирішення наступних задач:

вивчення нормативно - інформаційної документації і методичних листів з питань освіти;

вибір курсів варіативної складової навчального плану;

експертна оцінка індивідуальних планів роботи з предмету; аналіз авторських програм і методик;

затвердження атестаційного матеріалу для підсумкового контролю, атестаційного матеріалу для випускних класів;

ознайомлення з аналізом стану викладання навчального предмету за підсумками внутрішньошкільного контролю;

робота з учнями по дотриманню норм і правил техніки безпеки в процесі навчання; розробка відповідних інструкцій, охорона здоров'я;

взаємовідвідування уроків з певної тематики з подальшим самоаналізом і аналізом досягнутих результатів;

організація відкритих уроків з певної теми з метою ознайомлення з методичними розробками складних тем предмету;

вивчення передового педагогічного досвіду; експериментальна робота з предмету;

вироблення єдиних підходів до оцінки результатів освоєння програми на основі розроблених освітніх стандартів по предмету;

розробка системи оцінювання навчальних досягнень учнів (тематична, семестрова, залікова і т.п.);

ознайомлення з методичними розробками різних авторів з предмету; аналіз методів викладання предмету;

звіти про професійну самоосвіту вчителів; робота на курсах підвищення кваліфікації в інститутах; звіти про творчі відрядження;

організація і проведення предметних тижнів; організація і проведення першого етапу предметних  олімпіад, конкурсів, оглядів; питання стану позакласної роботи з предмету;

формування замовлень на зміцнення матеріальної бази і приведення дидактичних засобів навчання, зокрема наочних посібників з предмету у відповідність з сучасними вимогами до навчального кабінету, до оснащення уроку.

 

3. Функції МО

 

Робота МО організовується на основі плану роботи школи, рекомендацій райметодкабінетів, методичної теми, прийнятої до розробки педагогічним колективом, з урахуванням індивідуальних плани професійної самоосвіти вчителів.

МО вчителів здійснює свою діяльність в різних формах, зокрема на засіданнях, де аналізується або приймається до уваги рішення задач, викладених в розділі 2. МО вчителів може організувати семінарські заняття, цикл відкритих уроків із заданої і визначеної тематики.

Одним з функціональних обов'язків МО є розробка системи позакласної роботи з предмету, визначення її напрямку, ідеї.

 

4. Права МО 

 

МО має право рекомендувати керівництву розподіл навчального навантаження педагогів з предмету при тарифікації, проводити оплату роботи педагогічним співробітникам окремих навчальних кабінетів, предметних гуртків, студій, розподіляти методичну роботу окремих педагогів.

МО обговорює питання про можливість організації поглибленого вивчення предмету в окремих класах за наявності достатніх

засобів навчання.

 

5. Обов'язки вчителів методоб’єднання.

 

Кожен педагог - член МО - зобов'язаний:

брати участь в одному з МО, мати власну програму професійної самоосвіти;

брати участь в засіданнях МО, практичних семінарах і т.п.;

брати активну участь в розробці відкритих заходів, прагнути до підвищення рівня професійної майстерності;

кожному учасникові МО необхідно знати тенденції розвитку методики викладання предмету, Закон України "Про освіту", нормативні документи, методичні вимоги до категорій; володіти основами самоаналізу педагогічної діяльності.

 

6. Організація діяльності МО 

 

МО вчителів обирає голову. План роботи МО затверджується методичною радою школи.

У навчальному році проводиться не менш 4-х засідань МО вчителів; практичний семінар з організацією тематичних відкритих уроків, позакласних заходів.

Засідання МО вчителів оформляються у вигляді протоколів. В кінці навчального року методична рада аналізує роботу МО і приймає на зберігання план роботи, зошит протоколів засідань МО, звіт про виконану роботу.

Дане положення затверджується на педагогічній раді.

Термін дії не обмежений.

 

7. Завдання керівника МО

 

1. Аналіз результатів організації вчителем навчально-виховної діяльності учнів із предметів, що є складовими методичного об'єднання.

2. Організація взаємодії вчителів методичного об'єднання, вивчення стану викладання предмета, ведення вчителем шкільної документації.

3. Організація взаємо відвідування уроків, позакласних заходів з предметів, що є складовими методичного об'єднання, та взаємодопомога.

4. Забезпечення організації заходів, спрямованих на професійне зростання вчителів, зокрема молодих та новопризначених.

 

8. Обов'язки керівника МО

 

1. Керівник МО проводить засідання не менше ніж 4 рази на рік згідно з планом.

2. Керівник МО складає план роботи на навчальний рік, який узгоджує з вчителями-предметниками та який затверджує методична рада школи.

3. Керівник МО звітує про свою роботу перед педагогічною радою школи не менше як один раз на рік.

4. Керівник МО контролює виконання календарно-тематичних планів, разом із заступником з НВР організовує вивчення стану викладання предмета (якість, результативність), ведення шкільної документації вчителями-предметниками.

 

9. Права керівника МО

 

1. Керівник МО має право на відвідування та аналіз уроку, позакласних заходів з предмета, що є складовим методичного об'єднання, шкільної документації вчителів, що входять в МО.

2. Керівник МО має право звертатися за консультацію до директора та його заступників із проблем організації навчально-виховного процесу в школі, виконання трудової дисципліни вчителями, що входять до складу методичного об'єднання.

3. Готувати пропозиції та рекомендації вчителям для підвищення кваліфікаційного розряду.

4. Рекомендувати вчителям різні форми підвищення кваліфікації.

5. Ставити питання перед адміністрацією школи про заохочення вчителів.

 

10. Обов'язки вчителів, що входять до складу МО

 

1. Організовувати навчально-виховну роботу з урахуванням основних завдань життєдіяльності школи, науково-методичної проблеми школи та методичного об'єднання, особисто вчителя.

2. Організовувати свою діяльність з питань удосконалення педагогічної, фахової майстерності (навчально-виховна, методична робота).

3. Планувати свою діяльність з урахуванням охорони здоров'я та життя дітей, заходів з техніки безпеки.

4. Організовувати свою діяльність з питань співпраці з батьками та вчителями щодо підвищення якості навчально-виховного процесу, поліпшення якості педагогічної праці.

 

11. Права вчителів, які входять до складу МО 

 

1. Готувати пропозиції й рекомендувати вчителів на підвищення кваліфікаційного розряду.

2. Висувати пропозиції про поліпшення навчального процесу в школі.

3. Порушувати питання про публікацію матеріалів щодо передового педагогічного досвіду, накопиченого в методичному об'єднанні.

4. Порушувати питання перед адміністрацією школи про заохочення вчителів методичного об'єднання за активну участь в експериментальній діяльності.

5. Рекомендувати вчителям різні форми підвищення кваліфікації.

6. Звертатися за консультаціями із проблем навчальної діяльності й виховання учнів до заступника директора школи.

7. Вносити пропозиції щодо організації й змісту атестації вчителів.

8. Висувати від методичного об'єднання вчителів для участі в конкурсі «Учитель року».

 

12. Контроль за діяльністю МО 

 

1. Контроль за діяльністю методичних об'єднань здійснюється директором школи, його заступником з навчально-виховної роботи від­повідно до планів методичної роботи школи й внутрішньо-шкільного контролю, затверджуваними директором школи.